Articles Posted in the " ТЕОРИЈА НА ПОЗНАНИЕ " Category

  • Трансценденталниот идеализам и односот човек – природа – техника

    УВОД Прашањата поврзани со научно – техничкиот развој се во фокусот на интересот на современата социологија, филозофија и теорија на културата. Оваа нивна актуелност е резултат на повеќе фактори: дисперзираноста на техниката низ сите сфери на општествениот но и индивидуалниот живот,нејзиниот енормно брз развој и еколошките проблеми за кои се смета дека тој развој е […]