Articles Posted in the " Површен Човек " Category

  • Addio del passato или За враќање на слободата

    Каква е сега мојата душа? Дали е како на дете? Или е душа на момче? Имам ли душа на жена? Или пак на тиранин? А можеби на диво животно? Марко Аурелиј, За самиот себе V.11 Sic fortuna in contentione et certamine utrumque versavit, ut alter alteri inimicus auxilio salutique esset, neque diiudicari posset, uter utri virtute anteferendus videretur. […]  • Dites garson, un perno или изборот на изгубените поколенија

    Во дискурсот на западната култура концептот на и з г у б е н а   г е н е р а ц и ј а се воведува преку првиот епиграф пред романот Сонцето одново изгрева од Хемингвеј. Таму стои дека Гертруда Штајн при еден разговор кажала: „Сите вие сте една изгубена генерација“. Според широко […]