Articles Posted in the " ОНТОЛОГИЈА " Category

 • Феминистичка онтологија – теоретизирање на телото, умот и емоцијата

  Онтологија е теорија за „стварноста“ или „битието“ и во картезијанските мисловни системи ги вклучува телото и умот, притоа телото поврзувајќи го со жената, а умот со мажот. Тука има и понатамошна дихотомизација со тоа што рационалните аспекти на умот се сметаат за машки, а ирационалните за женски. Нашата феминистичка онтологија се интересира за теоретизирање на […]


 • Свеста и душата, црни кутии и лилјаци

  Психофизичкиот проблем “тело-ум“ е еден од најпопуларните и најдискутираните во историјата на филозофијата. Во секоја филозофска епоха може да се сретнат разни, и понекогаш противоречиви расудувања во однос на тој проблем. Како е „наместено“ тоа, што во суштина не определува како луѓе, и ако таа структура вклучува во себе материјални и нематеријални „ствари“, тогаш на […]


 • Новата револуција во природните науки и филозофскиот идеализам

  Со филмовите како Матрикс, интервјуата и книгите на Дејвид Ајк, книгите како „Тао на физиката“ и сличните феномени, како да станува дел од популарната литература верувањето дека материјализмот е побиен, дека всушност сè се сведува на некоја енергија итн. Како нерв на сите такви аргументации се јавува интерпретација на некој резултат од современата физика. Затоа, […] • Курт Гедел и неговата верзија на прастариот онтолошки доказ за божјата егзистенција

  Генијалниот Курт Гедел дал своја верзија на прастариот онтолошки доказ за божјата егзистенција. Тука го имаме неговиот доказ формализиран, и со кратки појаснувања за неговите равенства.  За разбирање на симболизмот е неопходнo само основни познавања на логиката на исказите и модалната логика. P (φ) означува дека φ е позитивно својство, совршенство или добро (како тука) […]