За филозофијата: Мартин Хајдегер и будистичкиот монах Маха Мани

hajdegermonah

Хајдегер често го нарекуваат најважниот и највлијателен филозоф на 20 век, воопшто. Ние тука не сме во позиција да го евалуираме ова тврдење, но објективно е да се признае дека неговото влијание и важност во круговите на европските и американските мислители е не само евидентно, туку и огромно.

Сепак, во случајов станува збор за интервју од 1963 година, во кое ставовите на Хајдегер се ставени во малку поразличен контекст од оној на западната филозофска мисла, поточно, дискусија под водство на будистичкиот монах и универзитетски професор, Бхику Маха Мани.

1,072 total views, 1 views today