„Човечко, премногу човечко“ – BBC документарен филм за Фридрих Ниче

Серијалот документарни филмови посветени на трјоцата веројатно највлијателни филозофи на современата западна филозофска мисла, Фридрих Ниче, Мартин Хајдегер и Жан Пол Сартр, претставува своевидно „свето тројство“ на модерниот филозофски светоглед кој влијаеше со промени на поимањето на светот, субјектот и неговата позиција во истиот, наметнувајќи револуционерни концепти и филозофски системи кои и во идното време, не само во она во кое живееја и твореа овие мислители, оставија маркантен печат во човековата мисла.

Еве го првиот дел од тој серијал, посветен на страсниот и со поетски набој експресивен Фридрих Ниче.

819 total views, 1 views today